Generelle Betingelser

Arrangement:
Rejserne i dette program er arrangeret af Comet Rejser i samarbejde med hoteller og lokale turarrangører.

Tilmelding:
Tilmeldingen foretages hos dit rejsebureau og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/fakturaen nævnte bestemmelser.  Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Depositum og betaling:
Et depositum på 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.000 opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum. Restbeløbet betales ikke mindre end 3 uger før rejsens start. Ved bestilling mindre end 3 uger før afrejse opkræves det fulde beløb ved bekræftelse af reservationen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejse.
Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.

Afbestilling:
Med mindre andet er anført på fakturaen gælder følgende:

Arrangement er IKKE udstedt:
Ved annullering før udstedelse af arrangement mistes 50% af rejsens pris, dog max. depositum.
Arrangement er udstedt:
Ved annullering efter udstedelse af arrangement mistes hele beløbet.

OBS! Såfremt et pakkearrangement, en rundrejse, en bil- eller hotelreservation eller en flybillet er behæftet med andre afbestillings-betingelser end de ovenfor nævnte, vil disse være gældende og fremgå af fakturaen, udleveret program, materiale eller blive oplyst ved reservationen.
Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted

Afbestilling ved akut sygdom:
Det anbefales, at du hos dit rejsebureau tegner en forsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling p.gr.a. akut sygdom-, ulykkes-tilfælde eller dødsfald, der indtræffer inden afrejse og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring.
Forsikringspræmien er 5% af risikoen. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft.

Ændring:
Ændring af rejsearrangementet mindre end 21 dage før rejsens start betragtes som annullering og gebyrer som nævnt under “Afbestilling” opkræves.
Ved ændring mere end 21 dage før rejsens start opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000 pr. person plus eventuelle gebyrer, som pålægges af vore leverandører.

Prisændringer:
Priserne er baseret på de i bestillingsøjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.
Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 100.

Rejseforsikring:
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring med højeste dækning, som kan dække omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere.
Oplysninger herom fås hos Comet Rejser.

Flyrejsen :
Såfremt du udover den anførte rejserute har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbevis/faktura. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/faktura.
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på deltagerbeviset og især på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

Overdragelse:
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette ikke tilrådeligt, da hele billettens pris da er fortabt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 500 pr. person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af et restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning:
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Arrangørens ansvar:
Comet Rejser optræder som agent for lokale hoteller og agenter. Comet Rejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.
Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport for eksempel ca. kr. 120 per kg. indskrevet bagage.

Kundens ansvar:
Kunden er forpligtiget til:

– At sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.

– At holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav.

– At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.

– At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Reklamation:
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Comet Rejser straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.
Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48C, 1., 2830 Virum (telefon: 4546 1100). Comet Rejser er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er dermed forpligtiget til at følge de af nævnet afsagte kendelser. Comet Rejser er desuden medlem af Rejsegarantifonden medlemsnr: 1853.

Værneting og lovvalg:
Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Comet Rejser skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas, visum, vaccination:
Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureau. Kontakt venligst egen læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Man bør være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet. Bureauet påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten.

Udeblivelse:
Passagerer, der udebliver fra aftalte afgangs-steder og/eller tidspunkter eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af ugyldigt eller manglende rejsepas eller andre nødvendige rejsedokumenter, vil ikke kunne opnå godtgørelse af nogen art.

Overdragelse af rejsen:
Teoretisk set kan individuelle rejser også overdrages, men såfremt et fly er udsolgt, vil flyselskaberne ikke acceptere navneændringer, der i praksis betyder at en ny person kommer forrest i køen. Desuden er en del rejsearrangementer baseret på specialbilletter, der ikke må ændres efter bestilling, hvorfor ændring vil være forbundet med omkostning til en ny flybillet. Vi henviser derfor til de almindelige afbestillings-regler for rejsen.

Den tekniske arrangørs ansvar:
Comet Rejser ApS optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, med hvilke der samarbejdes. Comet Rejser ApS’ ansvar for mangler samt person- og tingskader, er begrænset til de erstatningsbeløb vore underleverandører begrænser der ansvar til i henhold til gældende internationale konventioner for lufttransport, skibstransport og jernbanetransport.
Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. 100.000,-kr. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Vi anbefaler derfor meget, at der tegnes en rejseforsikring. Arrangøren påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden arrangørens vidende/accept er indgået mellem rejsebureauet og den rejsende. Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsin-kelser etc. der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

Ændringer/aflysninger:
Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunder herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Den tekniske arrangør kan med 14 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende. På en stor del af vores “eventyr-prægede” rejser arbejder vi med sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejser under hensyntagen til vejr samt andre lokale forhold og begivenheder.

Rekonfirmation/Åbne flybilletter/Ændring af hjemrejsedato:
Alle flyreservationer skal genbekræftes (recon-firm) senest 72 timer inden returrejsen eller et afbrudt rejseforløb genoptages. Dette gælder også, selv om man har en fast reservation. Rejser man med en åben returbillet, betyder det, at flystrækningen ikke er reserveret (booket) og, at man kun kan reservere et flysæde med et bestemt fly, såfremt der er plads på det pågældende fly. I højsæsonen kan det være vanskeligt at få plads på returrejsen.
Ændring af hjemrejsedato kan kun finde sted såfremt dette er anført på faktura. Ændring er kun tilladt indenfor billettens gyldighed og kun med det/de på billetten anførte luftfartsselskab(er). Comet Rejser tager forbehold for kapacitet på den ønskede dato.

Øvrige betingelser:
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser eller Danmarks Rejsebureau Forenings Almindelige regler for salg af flybilletter. Disse betingelser udleveres på forlangende.
Alle flyreservationer er foretaget i Worldspan. Forbehold for trykfejl.

Værneting:
Sø- og Handelsretten i København.